Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP DEKLARACJI

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848).

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2004-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
 • zamieszczone pliki pdf jako skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy,
 • kwestie techniczne zostaną dostosowane do wymogów prawnych przy najbliższej aktualizacji systemu,
 • przeprowadzona  analiza dostępności cyfrowej serwisu wykazała potrzeby:
  • dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony,
  • dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie,
  • uzupełnienie opisów dla stron i plików,
  • uzupełnienia informacji o dostępie do tłumacza języka migowego,
  • poprawa treści w tabelach (modyfikacja tabel),
  • dostosowanie czcionek treści do wymogów prawnych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nieścier, e-mail informatyk@zs.sztum.pl   lub zs@zs.sztum.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 640 40 50.

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY WYSTĄPIENIA Z ŻĄDANIEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnego sposobu przedstawienia informacji.

Żądanie zapewnienia dostępności proszę składać na adres e-mail: zs@zs.sztum.pl, lub telefonicznie: 55 640 40 50.

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania zapewnienia dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie niezwłocznie poinformuje o tym osobę wnoszącą żądanie oraz wskaże kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie  nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W przypadku odmowy ze strony Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie  zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do budynku szkoły jest możliwy od ulicy Kasprowicza - wjazd przy boisku ORLIK. Przy wjeździe na Orlik znajduje się pierwszy parking,  drugi parking usytuowany jest bezpośrednio przed schodami prowadzącym do głównego wejścia do szkoły. Parkingi nie posiadają wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Do szkoły można wejść także od strony ulicy Reja, przez łącznik budynku głównego połączonego z salą gimnastyczną, wejściem z poziomu chodnika.  Aby dotrzeć do tego miejsca można skorzystać z płatnego parkingu na terenie szpitala bądź z parkingu na wprost wjazdu do szpitala - ul. Reja.

W budynku szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.